IZVRŠNI ODBOR

Izvršni odbor (IO) opravlja organizacijske, upravne, administrativne in strokovno tehnične zadeve ter vodi društvo med dvema zasedanjema občnega zbora, po programu in sprejetih sklepih tega organa. Izvršni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru (OZ).
Izvršni odbor društva je izvršilni organ občnega zbora. Ima 9 članov (vključno s predsednikom), voli jih občni zbor.
Društvo med dvema občnima zboroma vodi predsednik društva skupaj s člani Izvršnega odbora, ki ga sestavljajo:

1. Janko ŠUMAN, predsednik
2. Marina KRAJNC, podpredsednica
3. Mira HERGAN, blagajničarka
4. Petra ŠUSTER, tajnica
5. Marta ZAFOŠNIK, članica
6. Jožica ZUPANIČ, članica
7. Jože MLINAR, član
8. Janez LOVREC, član
9. Vlasta LORBER, članica

 

NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor (NO) spremlja delo izvršnega odbora in drugih organov društva ter opravlja nadzor nad finančno-materialnim poslovanjem društva.
Nadzorni odbor je sestavlje iz 3 članov, ki jih voli občni zbor za dobo 4 let. Nadzorni odobr izvoli izmed svojih članov na svoji prvi seji predsednika. Sestaja se najmanj enkrat letno, po potrebi pa večkrat, tako na svojo pobudo, pobudo občnega zbora, izvršnega odbora ali predsednika društva. Seje sklicuje njegov predsednik. Nadzorni odbor sprejema veljavne sklepe, če so prisotni vsi člani; odloča večina.
Člani NO ne morejo biti hkrat člani IO, imajo pa pravico udeleževati se vseh sej IO, vendar brez pravice odločanja.
V odboru so:

1. Marija BRUMEC, predsednica
2. Simona KOKOT, članica
3. Franci VRŠIČ, član.

 

VODJA SOCIALNIH PROGRAMOV

- Petra ŠUSTER

 

KOMISIJE     

Za svoje delovenje je Društvo Sožitje Ptuj ustanovilo odbore in  komisije. Te komisije oziroma odbori so:

- za spremljanje dela VDC in BE,
- disciplinska;
- priznanja;

1. ODBOR ZA SPREMLJANJE DELA DRUŠTVA, VDC IN BE:

- Matilda ŠUMAN, predsednica
- Marta ZAFOŠNIK, članica
- Cvetka BOGDAN, članica

2. DISCIPLINSKA KOMISIJA:

- Rudi BOGDAN, predsednik
- Uroš KMETEC, član
- Jožica TAŠNER, članica

3. KOMISIJA ZA PRIZNANJA:

- Srečko ŠALAMUN
- Janez LOVREC
- Janko ŠUMAN