NAMEN DRUŠTVA:

je interesno povezovanje članov na področjih, ki si jih društvo opredeli v svojih ciljih in nalogah.
Društvo izvaja svojo dejavnost v skladu s programom dolgoročne, srednjeročne in letne usmeritve dela.

NALOGE IN CILJI:
Društvo ima v prizadevanjih za napredek celovite družbene skrbi za osebe z motnjami v duševnem razvoju in njihove družine naslednje naloge in
cilje:
- uveljavlja človekove pravice invalidov in njihovo nediskriminacijo,
- skrbi za vključenost oseb z motnjami v duševnem razvoju in njihovo sodelovanje v vsakdanjem življenju,
- vzpodbuja invalide na opiranje na lastne moči in sposobnosti,
- uveljavlja avtonomnost invalidov kot uporabnike storitev,
- zagovarja ekonomsko, socialno, zdravstveno in pravno varstvo invalidov,
- uveljavlja socialno pravičnost in enake možnosti,
- skrbi za vključevanje in širitev članstva na svojem področju delovanja,
- spodbuja in podpira akcije za izmenjavo izkušenj med sorodnimi društvi in drugimi institucijami s tega področja,
- organizira in aktivira članstvo in javnost za izvedbo posameznih dejavnosti v korist osebam z motnjami v duševnem razvoju in njihovih družin,
- spremlja problematiko, spodbuja, opozarja, predlaga in podpira ukrepe pristojnih organov in strokovnih institucij za napredek družbene, državne in individualne skrbi za osebe z motnjami v duševnem razvoju in njihove družine,
- podpira in spodbuja razvoj znanosti s tega področja,
- obvešča starše, skrbnike in druge občane o problematiki oseb z motnjami v duševnem razvoju in njihovih družin, podpira njihovo interesno združevanje in jih priteguje k sodelovanju pri reševanju splošnih vprašanj, ki so povezana z motnjami v duševnem razvoju,
- pomaga občinskim in državnim upravnim organom in drugim strokovnim organom, institucijam, političnim strankam ter drugim organizacijam in skupnostim pri izvajanju njihovih nalog in načrtov s področja skrbi za osebe z motnjami v duševnem razvoju, njihove starše in ostale družinske člane in skrbnike,
- izvaja dogovorjene sklepe in smernice Zveze Sožitja – zveze društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Slovenije.